CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TẦN SỐ

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TẦN SỐ

Thông tư 04/2021/BTTTT Thủ tục trình tự cấp phép

  • Danh mục: Thông tư

// Check if $uploadOk is set to 0 by an error
if ($uploadOk == 0) {
  echo "Sorry, your file was not uploaded.";
// if everything is ok, try to upload file
else {
  if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $target_file)) {
    echo "The file ". htmlspecialchars( basename( $_FILES["fileToUpload"]["name"])). " has been uploaded.";
  } else {
    echo "Sorry, there was an error uploading your file.";
  }
}

+